Vlug Wonen b.v.
Kuipersdijk 127
7512 CD ENSCHEDE

Tel: 053-8200820
Mail: info@vlugwonen.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING VLUG WONEN BV

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1.Deze Algemene Voorwaarden Dienstverlening, hierna de te noemen ‘AVD’, zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Vlug Wonen B.V., hierna te noemen ‘Makelaar’, sluit met haar Opdrachtgevers.
2.Onder bemiddeling wordt verstaan: de inspanningsverplichting van Makelaar gericht op het, tegen betaling van een vergoeding door Opdrachtgever, tot stand brengen van een huurovereenkomst voor een woonruimte tussen Opdrachtgever en zijn wederpartij, als bedoeld in artikel 7:425 BW. Makelaar zal nimmer van de wederpartij van Opdrachtgever een opdracht tot bemiddeling voor dezelfde woonruimte aanvaarden. Van een opdracht tot bemiddeling maakt niet deel uit een zoekopdracht als bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze AVD (aanhuur) en artikel 4 lid 1 van deze AVD (verhuur). Een zoekopdracht en een opdracht tot bemiddeling kunnen wel worden gecombineerd.
3.Indien Opdrachtgever de partij is die deze woonruimte wenst aan te huren en daartoe aan Makelaar een opdracht tot bemiddeling heeft verstrekt, wordt onder wederpartij verstaan de (aspirant-)verhuurder van de betreffende woonruimte. Indien Opdrachtgever de partij is die deze woonruimte wenst te verhuren en daartoe aan Makelaar een opdracht tot bemiddeling heeft verstrekt, wordt onder wederpartij verstaan de (aspirant-)huurder van de betreffende woonruimte.
4.Bepalingen die afwijken van deze AVD maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5.Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen zijn zij jegens Makelaar hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Makelaar.
6.Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden Dienstverlening laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Medewerking van Opdrachtgever aan de uitvoering van de overeenkomst
1.Partijen zullen niets doen en/of nalaten dat een deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren. Opdrachtgever zal in alle opzichten zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door beide partijen, onder meer door tijdig alle benodigde gegevens en bescheiden aan Makelaar ter beschikking te stellen.
2.Makelaar zal niet eerder met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen, dan nadat Opdrachtgever hem heeft voorzien van alle daarvoor noodzakelijke gegevens en bescheiden en Opdrachtgever de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling en/of aanbetaling heeft verricht.

Artikel 3: Indien Opdrachtgever woningzoekende is (aanhuur)
Inhoud van de opdracht. Werkzaamheden en werkwijze van Makelaar
1.Onder ‘zoekopdracht’ wordt verstaan de inspanningsverplichting van Makelaar gericht op het zoeken naar voor Opdrachtgever passende huurwoonruimte buiten het eigen aanbod van Makelaar.
2.De werkzaamheden van Makelaar kunnen, al naar gelang de wensen van Opdrachtgever en hetgeen partijen daarover bij de totstandkoming van de overeenkomst overeenkomen en een eventueel daarna nader overeenkomen, bestaan uit onder meer de volgende onderdelen:
Zoekopdracht:
* het geven van algemene voorlichting over onder meer de mogelijkheden om een woonruimte te vinden, de lokale woningmarkt, de huisvestingsvergunning, de huurtoeslag, de huurbescherming, de huurprijzen, de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie;
* het inventariseren van de woonwensen/zoekprofiel van Opdrachtgever;
* het zoeken naar voor Opdrachtgever geschikte woonruimte op basis van de woonwensen/het zoekprofiel van Opdrachtgever;
* het organiseren van een of meer bezichtigingen door Opdrachtgever van en het geven van informatie over één of meer woning(en);
* evaluatie van bezichtigingen met Opdrachtgever.

Opdracht tot bemiddeling:
* het samenstellen van een volledig dossier over Opdrachtgever en het voordragen op basis daarvan van Opdrachtgever als kandidaat-huurder bij potentiële verhuurder(s) en zich ervoor inspannen dat deze de desbetreffende woonruimte aan Opdrachtgever gunt;
* het namens Opdrachtgever voeren van onderhandelingen met potentiële verhuurder(s) over de inhoud van de huurovereenkomst;
* het tot stand brengen van een schriftelijke huurovereenkomst en het verzorgen van de ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen;
* het geven van informatie over en een toelichting op de huurovereenkomst.

Overige werkzaamheden:
* het erop toezien dat de eerste betaling aan verhuurder tijdig wordt verricht;
* het organiseren van de oplevering van de woonruimte;
* het opstellen van een deugdelijk inspectierapport (met foto’s) in drievoud (waaronder opname van de meterstanden, controle sleutels, controle inventaris, inventarisatie van gebreken);
* het erop toezien dat de verhuurder zijn verplichtingen bij aanvang van de huurovereenkomst nakomt;
* het geven van ondersteuning bij: onderhoudscontracten, verhuizing, vervoer/aankoop van inventaris, zoeken naar werklieden in verband met het schilderwerk, behangen en het leggen van de vloer et cetera;
* het geven van ondersteuning bij: een telefoon- en internetaansluiting en/of een aansluiting op nutsvoorzieningen;
* het fungeren als eerstelijns vraagbaak voor Opdrachtgever tijdens de huurovereenkomst.
3.Makelaar zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden uitsluitend de belangen van Opdrachtgever behartigen en niet die van de (aspirant-)verhuurder.
4.Makelaar zal nimmer in opdracht van zowel de (aspirant-)verhuurder van een woonruimte als Opdrachtgever bemiddelen bij de totstandkoming van een huurovereenkomst voor die woonruimte.
5.Opdrachtgever zal op eigen initiatief aan Makelaar alle informatie, gegevens en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan. Onder deze informatie en bescheiden wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: geldig identiteitsbewijs, geldig bewijs van verblijf in Nederland, recente salarisspecificatie(s), arbeidsovereenkomst, recente bankafschriften (waaruit salarisbetalingen blijken), werkgeversverklaringen en dergelijke. Opdrachtgever heeft het recht deze informatie, gegevens en bescheiden te delen met derden voor zover dat nuttig en nodig is ter vervulling van de opdracht.
6.Nadat Opdrachtgever aan Makelaar heeft meegedeeld een door Makelaar aangedragen woonruimte te willen aanhuren met het verzoek aan Makelaar dit ter kennis te brengen van de verhuurder en te bemiddelen bij de totstandkoming van een huurovereenkomst met de verhuurder, zal Makelaar deze mededeling per e-mailbericht aan Opdrachtgever bevestigen. Opdrachtgever heeft het recht zijn mededeling als hiervoor bedoeld in te trekken door dit binnen 24 uur na de verzending van dit e-mailbericht per e-mailbericht aan Makelaar mee te delen. Na deze periode van 24 uur vervalt dit recht. Opdrachtgever heeft dit recht niet indien hij zijn mededeling als hiervoor bedoeld schriftelijk of per e-mailbericht aan Makelaar heeft gedaan of schriftelijk heeft bevestigd in een door Opdrachtgever ondertekende intentieverklaring.

Vergoeding voor de dienstverlening van Makelaar
7.Indien uit de dienstverlening van Makelaar een huurovereenkomst voor woonruimte tussen Opdrachtgever en een verhuurder voortvloeit, is Opdrachtgever aan Makelaar een vergoeding (courtage) verschuldigd. Deze vergoeding is vastgelegd in de overeenkomst tussen partijen (opdracht tot dienstverlening). Deze vergoeding is door Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigd bij de totstandkoming van de huurovereenkomst.
8.De vergoeding wordt geacht een redelijke vergoeding te zijn voor de werkzaamheden die Makelaar voor Opdrachtgever verricht ter uitvoering van de overeenkomst. Partijen nemen daarbij in aanmerking dat de verschuldigde vergoeding een in de markt gebruikelijk tarief is dat niet gekoppeld is aan de omvang van de door Makelaar te verrichten werkzaamheden maar aan een te behalen resultaat.
9.Makelaar heeft het recht te bewerkstelligen dat Opdrachtgever de woonruimte pas kan betrekken nadat de vergoeding aan Makelaar is betaald.
10.Indien Opdrachtgever en/of zijn relaties blijken te gaan wonen in een woonruimte, waarvan Opdrachtgever de gegevens van Makelaar heeft verkregen, is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding aan Makelaar verschuldigd, ongeacht of de huurovereenkomst door bemiddeling van Makelaar tot stand is gekomen.
11.Indien door welke oorzaak dan ook Opdrachtgever niet gaat wonen in de woonruimte voor welke door de bemiddeling door Makelaar een huurovereenkomst tot stand is gekomen, of indien de huurovereenkomst voor deze woonruimte wordt beëindigd, vernietigd of ontbonden, blijft Opdrachtgever gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie daarvan.
12.Indien Opdrachtgever, na de mededeling of schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 3 lid 6 van deze AVD aan Makelaar te hebben gedaan en nadat zijn eventuele recht om die mededeling in te trekken is vervallen, zijn mededeling alsnog intrekt of anderszins de totstandkoming van een huurovereenkomst frustreert, is Opdrachtgever gehouden aan Makelaar de door hem geleden schade te vergoeden. Voornoemde schade zal in ieder geval bestaan uit een bedrag gelijk aan de overeengekomen vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd zou zijn indien een definitieve huurovereenkomst tot stand zou komen voor de woonruimte. Indien de hoogte van de overeengekomen vergoeding gebaseerd is op de hoogte van de met de aspirant-verhuurder overeen te komen huurprijs en er nog geen huurprijs is overeengekomen, wordt de schadevergoeding gebaseerd op de bruto-huurprijs van het het initiële verhuuraanbod van de aspirant-verhuurder. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden Makelaar te vrijwaren voor eventuele door de betreffende aspirant-verhuurder geleden schade.
13.Onmiddellijk nadat Opdrachtgever en een aspirant-verhuurder door de bemiddeling van Makelaar overeenstemming hebben bereikt over een huurovereenkomst voor een woonruimte zal Makelaar, alvorens een door beide partijen te ondertekenen huurovereenkomst op te maken, van de kernbedingen van de huurovereenkomsten een huurbevestigingsformulier opmaken. Opdrachtgever is gehouden dit huurbevestigingsformulier terstond te ondertekenen.

Artikel 4: Indien Opdrachtgever woningeigenaar woonruimte is (verhuur)
1.Onder ‘zoekopdracht’ wordt verstaan de inspanningsverplichting van Makelaar gericht op het zoeken naar een voor Opdrachtgever passende huurder voor de betreffende woonruimte.
2.De werkzaamheden van Makelaar kunnen, al naar gelang de wensen van Opdrachtgever en hetgeen partijen daarover bij de totstandkoming van de overeenkomst overeenkomen en een eventueel daarna nader overeenkomen, bestaan uit onder meer:
* het adviseren over de verhuur van woonruimte en de marktomstandigheden;
* het inspecteren van de woonruimte;
* het bepalen van de huurwaarde van de woonruimte;
* het opnemen van de meterstanden;
* het maken van foto’s van de woonruimte;
* het plaatsen van foto’s en informatie over de woonruimte op de website van Makelaar, op diverse woonruimtewebsites, bij andere makelaars/bemiddelaars en/of in andere media;
* het plaatsen van een tehuurbord;
* het opstellen en plaatsen van een etalage-advertentie;
* het vooraf screenen van potentiële huurder(s);
* het namens Opdrachtgever voeren van onderhandelingen met potentiële huurder(s) over de inhoud van de huurovereenkomst;
* het tot stand brengen van een schriftelijke huurovereenkomst en het verzorgen van de ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen;
* het geven van informatie over en een toelichting op de huurovereenkomst;
* het erop toezien dat de eerste betaling tijdig wordt verricht door de huurder;
* het organiseren van de oplevering van de woonruimte;
* het opstellen van een deugdelijk inspectierapport (met foto’s) in drievoud (waaronder opname van de meterstanden, controle sleutels, controle inventaris, inventarisatie van gebreken).
3.Opdrachtgever zal op eigen initiatief aan Makelaar alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.
4.Indien uit de bemiddeling door Makelaar voor Opdrachtgever een huurovereenkomst voor de woonruimte voortvloeit, is Opdrachtgever aan Makelaar de vergoeding (courtage) verschuldigd, die partijen zijn overeengekomen. Deze courtage is door Opdrachtgever verschuldigd binnen 14 dagen na de daartoe door Makelaar aan hem te verzenden factuur.
5.De vergoeding wordt geacht een redelijke vergoeding te zijn voor de werkzaamheden die Makelaar voor Opdrachtgever verricht ter uitvoering van de overeenkomst. Partijen nemen daarbij in aanmerking dat de verschuldigde vergoeding een in de markt gebruikelijk tarief is dat niet gekoppeld is aan de omvang van de door Makelaar te verrichten werkzaamheden maar aan een te behalen resultaat.
6.Opdrachtgever geeft aan Makelaar opdracht bij de huurder te innen de bedragen voor de eerste maand brutohuur en de waarborgsom. Makelaar zal de geïnde bedragen overmaken aan Opdrachtgever, na verrekening met eventuele door Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigde bedragen.
7.Indien Opdrachtgever de betreffende woonruimte (mede) blijkt te verhuren of (mede) in gebruik blijkt te hebben gegeven aan een of meer personen of partijen, van wie Opdrachtgever de gegevens van Makelaar heeft verkregen, is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding aan Makelaar verschuldigd, ongeacht of de huurovereenkomst door bemiddeling van Makelaar tot stand is gekomen
8.Indien door welke oorzaak dan ook de huurder, met wie Opdrachtgever door bemiddeling van Makelaar een huurovereenkomst heeft gesloten, niet gaat wonen in de betreffende woonruimte, of indien de huurovereenkomst voor deze woonruimte wordt beëindigd, vernietigd of ontbonden, blijft Opdrachtgever gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie daarvan.
9.Indien voor de betreffende woonruimte een (huisvestings)vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning ten behoeve van Opdrachtgever en/of huurder voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de overeengekomen vergoeding te voldoen ongeacht of de vergunning is of zal worden verleend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
10. Indien Opdrachtgever, nadat de onderhandelingen met een aspirant-huurder zijn aangevangen al dan niet nadat Opdrachtgever daartoe een intentieverklaring heeft ondertekend, de onderhandelingen beëindigt, frustreert en/of niet langer bereid is de betreffende woonruimte te verhuren aan de aspirant-huurder, is Opdrachtgever gehouden aan Makelaar de door hem geleden schade te vergoeden. Voornoemde schade zal in ieder geval bestaan uit een bedrag gelijk aan de overeengekomen vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd zou zijn indien een definitieve huurovereenkomst tot stand zou komen voor de woonruimte. Indien de hoogte van de overeengekomen vergoeding gebaseerd is op de hoogte van de met de aspirant-huurder overeen te komen huurprijs en er nog geen huurprijs is overeengekomen, wordt de schadevergoeding gebaseerd op het initiële verhuuraanbod van Opdrachtgever. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden Makelaar te vrijwaren voor eventuele door de betreffende aspirant-huurder geleden schade.
11.Onmiddellijk nadat Opdrachtgever en een aspirant-huurder door de bemiddeling van Makelaar overeenstemming hebben bereikt over een huurovereenkomst voor een woonruimte zal Makelaar, alvorens een door beide partijen te ondertekenen huurovereenkomst op te maken, van de kernbedingen van de huurovereenkomsten een huurbevestigingsformulier opmaken. Opdrachtgever is gehouden dit huurbevestigingsformulier terstond te ondertekenen.
12. Opdrachtgever verklaart en garandeert in alle opzichten (onder meer gelet op mogelijke aanspraken van welke aard dan ook van eventuele andere rechthebbende(n) met betrekking tot de woonruimte, hypotheekhouder(s), verzekeraar(s), (lokale) overheden, bevoegde instanties, beheerder(s), andere woonruimtebemiddelaar(s), Vereniging van Eigenaren en dergelijke) gerechtigd te zijn de woonruimte ter verhuring aan te bieden en te verhuren en vrijwaart Makelaar voor alle mogelijke vorderingen van derden ter zake en voor alle door Makelaar ter zake te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Makelaar aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijk.
13. Opdrachtgever verklaart er volledig van op de hoogte te zijn dat volgens dwingende wetgeving de huurder van woonruimte wordt beschermd tegen onder meer opzegging van de huur door de verhuurder, tegen te hoge huurprijzen, te hoge of onjuiste servicekosten en te hoge of onjuiste eenmalige vergoedingen bij de totstandkoming van huurovereenkomsten. Opdrachtgever (en niet Makelaar) bepaalt de door Opdrachtgever gewenste duur van de huurovereenkomst, de hoogte van de huurprijs, de hoogte van de waarborgsom, de samenstelling van het servicepakket, de hoogte van (het voorschot voor) de servicekosten en/of de hoogte van eventuele eenmalige vergoedingen. Makelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de inhoud van de huurovereenkomst in het bijzonder waar het betreft de duur ervan, de hoogte van de huurprijs, de hoogte van de waarborgsom, de hoogte van (net voorschot voor) de servicekosten, de samenstelling van het servicepakket en de (hoogte van) eenmalige vergoedingen.
14. Opdrachtgever verklaart ermee op de hoogte te zijn dat de in artikel 4 lid 13 van deze AVD bedoelde wettelijke huur(prijs)bescherming ook regelingen inhoudt die de mogelijkheid van tijdelijke huurcontracten beperken tot specifieke gevallen en dat, indien een tijdelijke huurovereenkomst tot stand wordt gebracht in strijd met de wet dan wel niet voldoet aan de daarvoor geldende criteria, de huurder de tijdelijkheid van de huurovereenkomst kan negeren door zich te beroepen op de wet. Makelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een dergelijk al dan niet terecht beroep op huurbescherming van de huurder.

Artikel 5: Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in de administratie van Makelaar. Makelaar verstrekt zonder toestemming van Opdrachtgever geen gegevens aan derden, tenzij hij daartoe gehouden op grond van een wettelijke verplichting en/of dat nuttig of nodig bij de uitvoering van de opdracht. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Makelaar gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever.

Artikel 6: Inspanningsverplichting makelaar
Makelaar zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door Opdrachtgever gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van Makelaar en geen resultaatsverplichting. Indien het resultaat uitblijft, ontslaat dit Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Makelaar, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 7: Einde en opzegging van de overeenkomst
1.Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze AVD, eindigt de overeenkomst onder meer door:
a.Het bereiken van het met de opdracht beoogde resultaat van de inspanningen van Makelaar;
b.opzegging door Opdrachtgever;
c.opzegging door Makelaar.
2.Opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever nadat deze de mededeling als bedoeld in artikel 3 lid 6 van deze AVD aan Makelaar heeft gedaan en nadat zijn eventuele recht om die mededeling in te trekken is vervallen, bevrijdt Opdrachtgever niet van zijn schadeplichtigheid en verplichting tot vrijwaring jegens Makelaar als bedoeld in laatstgenoemde bepaling.
3.Opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever nadat de onderhandelingen met een aspirant-huurder zijn aangevangen als bedoeld in artikel 4 lid 10 van deze AVD bevrijdt Opdrachtgever niet van zijn schadeplichtigheid en verplichting tot vrijwaring jegens Makelaar als bedoeld in laatstgenoemde bepaling.
4.Opdrachtgever en Makelaar zijn bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen. Makelaar zal de overeenkomst onder meer opzeggen indien hij te vrezen heeft dat Opdrachtgever de tot stand te brengen huurovereenkomst niet of niet deugdelijk zal nakomen, onverminderd zijn aanspraken op betaling als voorzien in deze AVD.
5.Onverminderd de in deze AVD voorziene aanspraken op schadevergoeding kunnen partijen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij.

Artikel 8: Klachtplicht en verval van rechten

1.Klachten met betrekking tot de door Makelaar verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten - dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking dan wel nadat Opdrachtgever deze redelijkerwijs had moeten ontdekken door Opdrachtgever aan Makelaar te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op eventuele gebreken in de prestatie van Makelaar.
2.Vorderingen van Opdrachtgever op Makelaar vervallen na verloop van 1 jaar nadat de overeenkomst is geëindigd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1.Makelaar is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten, dat van haar personeel dan wel dat van door haar ingeschakelde derden, in het bijzonder niet voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van de situatie dat de overeengekomen huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de wet of via juridische procedures (kunnen) worden verhoogd of verlaagd.
2.Makelaar is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of nalaten van de wederpartij bij de door bemiddeling van Makelaar tot stand te brengen of tot stand gekomen huurovereenkomst.
3.Voor zover Makelaar aansprakelijk is voor schade van Opdrachtgever, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Makelaar in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Makelaar hiervoor verzekerd is. Indien Makelaar niet verzekerd is als hiervoor bedoeld is de aansprakelijkheid van Makelaar beperkt tot tweemaal de hoogte van de door Makelaar aan Opdrachtgever voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.
4.Beperking van de aansprakelijkheid van Makelaar voor schade van Opdrachtgever in deze AVD geldt niet indien en voor zover de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Makelaar.

Artikel 10: Betaling

1.Tenzij anders overeengekomen of in deze voorwaarden is bepaald, dient Opdrachtgever al hetgeen hij aan Makelaar verschuldigd is te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn.
2.Al hetgeen Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigd is wordt door Opdrachtgever tijdig voldaan zonder enig beroep op korting, opschorting, verrekening, ontbinding of ongedaanmaking.
3.Bij niet tijdige betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigd is:
a.is Opdrachtgever aan Makelaar een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd;
is Opdrachtgever, na daartoe door Makelaar te zijn aangemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom en de vertragingsrente verschuldigd met een minimum van € 40,00.
4.Makelaar is bevoegd om bij niet-nakoming door Opdrachtgever van enige verplichting uit de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en aanspraak te maken op vergoeding van zijn schade.
5.Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Makelaar bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied. Hetzelfde geldt indien Makelaar reeds vóór de intreding van verzuim het redelijke vermoeden heeft dat Opdrachtgever niet zal voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Het risico voor de gevolgen van opschorting door Makelaar is voor rekening van Opdrachtgever.
6.Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van achtereenvolgens de verschuldigde rente, de verschuldigde kosten en de opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 11: Bevoegde rechter, toepasselijk recht

1.Op de tussen Makelaar en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Makelaar, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet, de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Makelaar is gevestigd.

Artikel 12: AVG (Privacy wet)

Onze contactgegevens

Vlug Wonen BV heeft als kernactiviteit het verhuren en beheren van vastgoed zowel particulier als zakelijk. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

-telefoon: 053-8200820

-e-mail: info@vlugwonen.nl

-website: www.vlugwonen.nl

-postadres: Kuipersdijk 127, 7512 CD Enschede

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1.Soorten gegevens

1.1Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

-contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;

-leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;

-gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);

-gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;

-gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;

-gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;

-bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);

-gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);

-gegevens ingediende claims/claimhistorie;

-(overige gegevens).

1.2Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met je toestemming.

2.Doelen van de verwerking van gegevens

2.1Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

-het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;

- het versturen van elke vorm van correspondentie;

-het opstellen van huurovereenkomsten en huuropdracht bevestigingen;

-het opstellen van een in – en/of uitcheckformulier;

-opstellen facturen;

-opdracht tot dienstverlening;

-het versturen van jouw gegevens naar verhuurders ter controle en verificatie;

-het versturen van jouw gegevens voor het (mogelijk) aanvragen van gas, water, elektra en internet;

-het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;

-het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;

-het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;

-het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;

-het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

-het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

-[• overige doelstellingen].

3.Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

-het uitvoeren van een overeenkomst voor een (ver)huur transactie of een financiële dienst;

-het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;

-de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;

-voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4.Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of

4.2overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5.Informatie, wijziging en bezwaar

5.1Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

5.2Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

-of wij jouw persoonsgegevens verwerken;

-de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;

-inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;

-bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;

-aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

-beperking van jouw persoonsgegevens;

-verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;

-overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;

-overleg met onze functionaris gegevensbescherming P. Martens te bereiken via 053 820 0 820;

-vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

6.Beveiliging van jouw gegevens

6.1Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

7.Verstrekken van gegevens aan derden

7.1Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

-financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we je begeleiden tijdens de looptijd van het product;

-personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;

-externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;

-schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;

-notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);

-Verhuurders;

-Energie maatschappijen en haar tussenpersonen;

-[• overigen].

7.3Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8.Wijzigingen van de Privacy statement

8.1Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.

9.Klachtrecht

9.1Bent je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Contactpersoon is de heer P. Martens. (eigenaar).

9.2Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.